scapackaging.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Biznes

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2023

Restrukturyzacja małych gospodarstw to dwukierunkowe wsparcie, które udzielane jest małym gospodarstwom rolnym. Na wsparcie mogą jednak liczyć wyłącznie podmioty, które spełnią określone wymagania. Jak program pomocy zmieni się w 2023 roku?

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – pojęcie i podstawa prawna

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego prowadzona może być na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne, znajduje ono bowiem swoje zastosowanie względem przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego. Rolnicy zaś, którzy prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu, są w świetle tych przepisów przedsiębiorcami. Z drugiej jednak strony, jeżeli w stosunku do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, a także wtedy, gdy nie znajduje się on w likwidacji i upadłości można prowadzić restrukturyzację w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.  

Czym jest zatem restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych? Definiowana jest ona jako dwukierunkowe wsparcie udzielane małym gospodarstwom rolnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej tzw. WPR, czyli przedsięwzięć sektora rolnego w ramach Unii Europejskiej. 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych?

Wsparcie oferowane w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych mogą otrzymać tylko określone podmioty, a co więcej przyznawane jest ono konkretnej osobie i na konkretne gospodarstwo. Warto także dodać, że premię w ramach wsparcia może otrzymać wyłącznie jeden ze współmałżonków, bez względu na to, czy małżonkowie prowadzą gospodarstwo razem, czy też odrębne dwa gospodarstwa. 

Wsparcie przyznawane jest wnioskodawcy, który:

  • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
  • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro,
  • przedstawi biznesplan, który dotyczy restrukturyzacji gospodarstwa.

Podmiot, który otrzyma wsparcie zobowiązuje się ponadto do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego dotyczy restrukturyzacja przez okres co najmniej pięciu lat od dnia wypłaty pierwszej raty.   

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych 2023

Z opublikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji wynika, że w 2023 roku zmianie ulegną niektóre zasady w ramach proponowanych dofinansowań. Jedna z nich dotyczy projektu restrukturyzacji małych gospodarstw – w 2023 roku nie będzie prowadzony nabór na modernizację w obszarach A, B, C i D, ale jedynie E i F, czyli „nawadnianie w gospodarstwie” i „zielona energia w gospodarstwie”. 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij